Arens Çela

Emër Mbiemër
Arens Çela
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror /drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2022 - Aktualisht - Prokuror /drejtues ne Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë ;
- 2019 - 2022 - Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme;
- 2016 - 2019 - Prokuror ne Prokurorine e Krimeve te Renda , Shkalla e Pare;
- 2015 - 2016 - Zv. Drejtues ne Prokurorine e Krimeve te Renda , Shkalla e Pare;
- 2009 - 2015 - Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqesor Berat;
- 2006 - 2009 - Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqesor Lushnje.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2007.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 359 date 23.3.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Arens Çela.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 359, datë 23.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,