Aurel Arapi

Emër Mbiemër
Aurel Arapi
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2014 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
• 2013 - 2014 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplome e integruar e nivelit te dyte prane Universitetit "Ismail Qemali"
- Diplomuar ne vitin 2014 ne Shkollen e Magjistratures

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-se Nr: 522 date 1.4.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Aurel Arapi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 522, datë 1.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Aurel Arapi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,