Erjon Shehaj

Emër Mbiemër
Erjon Shehaj
Data e emërimit fillestar
2012-06-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2021 - aktualisht -Prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
• 2012 - 2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 521 date 1.4.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Erjon Shehaj, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
- Ankim kundër vendimit nr. 521, datë 1.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shehaj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,