Alma Bramo

Emër Mbiemër
Alma Bramo
Data e emërimit fillestar
2015-11-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1.10.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
01.05.2023 - 1.10.2023 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
04.11.2015 - 01.05.2023 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
2000 - 2015 - Oficere e Policisë Gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.10.2013 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 536, datë 2.6.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Bramo, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 536, datë 2.6.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Bramo.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Alma Bramo
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i KPK-se i dates 02.06.2022 për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Bramo
 2. Vendim nr.117 i KLP-së datë 28.06.2019 "Për caktimin e Znj.Alma Bramo në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë, përkohësisht nga data 28.06.2019-28.09.2019"
 3. Vendim nr.116 i KLP-së datë 28.06.2019 "Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të znj. Alma Bramo, si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e saj në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat"
 4. Vendim nr.186 i KLP-së datë 27.09.2019 "Për caktimin e znj. Alma Bramo në funksionin e Prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Pukë, përkohësisht nga data 28.09.2019-28.12.2019"
 5. Vendim nr.290 i KLP-së datë 26.12.2019 "Për caktimin e Znj. Alma Bramo në detyrën si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, përkohësisht nga data 29.12.2019-28.03.2020"
 6. Vendim nr.147 i KLP-së datë 26.06.2020 "Për caktimin e Znj. Alma Bramo në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, nga data 29.06.2020 - 28.09.2020"
 7. Vendim nr.196 i KLP-së datë 17.09.2020 "Për caktimin e përkohshëm të Znj. Alma Bramo, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës."
 8. Vendim nr.303 i KLP-së datë 23.12.2020 "Për caktim të përkohshëm të Znj. Alma Bramo, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, në funksionin Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës"
 9. Vendim i KLP-së Nr.282 Datë: 17.12.2020 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë profesionale të prokurores Alma Bramo"
 10. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al , Autor BIRN.al
 11. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "Për dekriminalizimin", date 18.04.2016.
 12. Vendim i KPK-së nr. 536, datë 2.6.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Bramo, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat.
 13. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 536, datë 2.6.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Bramo.
 14. Vendim i KLP-së nr. 118, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 15. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
 16. Vendim i KLP-së nr. 189, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 17. Vendim i KLP-së nr. 190, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 4 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 18. Vendim i KLP-së nr. 192, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 6 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 19. Vendim i KLP-së nr. 376, datë 30.11.2023 "Për miratimin e opinioneve për kandidatët që kanë aplikuar në procedurën e komandimit si ndihmës magjistrat pranë Prokurorisë së Përgjithshme".
 20. Vendim i KLP-së nr. 247, datë 3.07.2023 “Për caktimin e zonjës Alma Bramo në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,