Elsa Miha

Emër Mbiemër
Elsa Miha
Data e emërimit fillestar
2004-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2015- aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 2005- 2015 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 2004 - 2005 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1997 - 2001 - Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise prane Univesitetit te Tiranes.
-2002- 2005 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 343 date 11.2.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elsa Miha, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 343, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elsa Miha.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012 - 31.12.2012 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Fier .
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Fier .
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Fier .
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,