Gent Ibrahimi

Emër Mbiemër
Gent Ibrahimi
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• dhjetor 2022 - Aktualisht - Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
• 19.12.2018 - 02.03.2022 - Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2014 - 2016 - Ekspert i nivelit të lartë në grupin e ngushtë të ekspertëve të angazhuar nga Komisioni Parlamentar Ad Hoc për Reformën në sistemin e Drejtësisë.
• janar 2015 - në vazhdim- Pegadog/Trajner i së drejtës në Shkollën e Magjistraturës në lëndën "Etika profesionale e magjistratit" dhe ekspert në Programin e Formimit Vazhdues të Magjistratëve.
• qershor 1999 - 18.12.2018 - Drejtues Ekzekutiv i Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore (ISPL), organizatë e shoqërisëcivile me orientim kërkimor/shkencor në fushën e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë. Në këtë cilësi ai është shquar si ekspert me kontribute të spikatura në fusha që kanë të bëjnë me reformat në sektorin publik, sistemin e drejtësisë, parandalimin e korrupsionit dhe lirinë e shprehjes.
• shtator 2007 - 2013 - Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit (organi pararendës i Autoritetit të Mediave Audiovizuale të sotëm).
• 1997 - 1999- Këshilltar dhe Drejtor Kabineti i Ministrit për Reformën Legjislative dhe Marrdhëniet me Kuvendin i ngarkuar me detyrën e koordinimit të procesit të hartimit dhe miratimit të Kushtetutës të vitit 1998 dhe paketës legjislative post kushtetuese.
• maj 1995 - tetor 1997 - Administrator i Programit për shtetin e së Drejtës në Fondacionin "Shoqëria e Hapur për Shqipërinë" (SOROS).
•janar 1994 - tetor 1996- Pedagog në lëndën "E drejta administrative" në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

---------------------------------------------------------------------
TRAJNIMET
1. Periudha: 20 - 22 janar 2014.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: Menaxhimi i Projekteve të Financuara nga Bashkimi Europian.
Emri dhe lloji i institucionit: Bashkimi Europian - TASCO/ Albanian Office.

2. Periudha: 29 maj - 12 qershor 2004.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive në SHBA.
Emri dhe lloji i institucionit: USAID Albania.

3. Periudha: 29 nëntor - 2 dhjetor 2004.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: Skenare Gjeopolitike për Ballkanin Perendimor/
Emri dhe lloji i institucionit: Centre for Applied Studeies in International Law.

4. Periudha: 28 - 29 qershor 2001.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Emri dhe lloji i institucionit: Këshilli i Europës dhe Qendra Europiane.

5. Periudha: shtator 1997.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: Menaxhimi i Projekteve dhe Granteve.
Emri dhe lloji i institucionit: International Management Center - Budapest.

6. Periudha: 23 gusht - 10 shtator 1993.
Tematika dhe fusha e trajnimit të fituar: E Drejta e Integrimit Europian, Themelet Ligjore të Ekonomisë së Tregut dhe të Drejtave të Njeriut në Europë.
Emri dhe lloji i institucionit: European University Institute - Academy of European Law.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1993 - 1994 - Program Pasuniversitar në të Drejtën Kushtetuese, Central European University.
1988 - 1992 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.


Punime Shkencore
1. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Komentar Mbi Reformën Kushtetuese në Sistemin e Drejtësisë.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2019.

2. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Komentari Elektronik i Legjislacionit të Sistemit të Drejtësisë.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Kontribues.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Euralius V.
Koha e botimit: 2018.

3. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Gjykata Europiane dhe Liria e Shprehjes.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2007.

4. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Gjyqësori në Optikën e Përdoruesvë të tij.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2013.

5. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Gjykimi i Drejtë dhe të Drejtat e njeriut në Procesin Gjyqësor.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2006.

6. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Partneritetet në Kontekstin e Policimit në Komunitet.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2013.

7. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Liria e Shprehjes: Ligji dhe Praktika Gjyqësore.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2003.

8. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Komentar - Ligji për të Drejtën e Informimit.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2003.

9. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Komentar - Kodi i Procedurave Administrative.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2004.

10. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Gjykata Europiane dhe të Drejtat e Fëmijëve.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2017.

11. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Gjykata Europiane dhe E Drejta për Jetë Private.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2012.

12. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Përmbledhje e Standardeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi Shpifjen.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2015.

13. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Komentar - Ligji për Organizatat Jofitimprurëse.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti për Studime Publike & Ligjore.
Koha e botimit: 2003.

14. Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Etika Gjyqësore - Tekst Mësimor.
Autor/Bashkëautor/ Kontribues: Bashkëautor.
Subjekti/Institucioni botues/publikues: Instituti Gjyqësor i Kosovës.
Koha e botimit: 2008.

Informacioni marrë nga CV e z. Ibrahimi, publikuar në faqen zyrtare te KED).
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Gent Ibrahimi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLP-se nr. 33 datë 02.03.2022 “Për Deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”
 2. Pikëzim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për z. Gent Ibrahimi, kandidat për Gjykatën Kushtetuese.
 3. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) nr. 37, datë 08.09.2022 "Për caktimin e ekspertit kontabël në lidhje me hartimin e aktit të ekspertimit që ka lidhje me verifikimin e kriterit të pasurisë për kandidatin Gent Ibrahimi për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës me datë 13.01.2022".
 4. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) nr. 42, datë 14.10.2022 "Për lejimin e kandidaturës së z. Gent Ibrahimi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës me datë 13.01.2022".
 5. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) nr. 51, datë 07.11.2022 "Për lejimin e kandidaturës së z. Gent Ibrahimi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me datë 16.01.2022".
 6. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) nr. 46, datë 28.10.2022 "Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidaturës së z. Gent Ibrahimi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës me datë 13.01.2022".
 7. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) nr. 60, datë 02.12.2022 "Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve Arta Vorpsi dhe Gent Ibrahimi që konkurojnërës në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me datë 16.01.2022".
 8. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", z. Gent Ibrahimi, gjyqtar.
 9. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
 10. Vendim i KLP-se nr.3, datë 19.12.2018 "Për zgjedhjen e kryetarit dhe të zëvendës kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
 11. Vendim i KLP-së nr.2, datë 19.12.2018 "Për miratimin e rregullores për procedurën e zgjedhjes së kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 12. Njoftim i KPL-së "Për procesin e votimit dhe përzgjedhjes së anëtarit të KLP".
 13. Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Lartë të Prokurorisë - Tiranë, më 19/12/2018.
 14. Vendim i Kuvendit nr. 19, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,