Arben Nika

Emër Mbiemër
Arben Nika
Data e emërimit fillestar
2000-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2010 - aktualisht Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
- 2001 - 2010 Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Diber .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1995 -1999 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 445date 16.9.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Nika, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 445, datë 16.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Nika.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Kurbin.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - vleresuar "Mire" nga Prokuroria Kurbin.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - vleresuar "Mjaftueshem" nga Prokuroria Kurbin.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Kurbin.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,