Albert Kuliçi

Emër Mbiemër
Albert Kuliçi
Data e emërimit fillestar
2010-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2011 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
- 2010 - 2011 Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2003 - 2007 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
- 2008 - 2011 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.

Punime Shkencore
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 458 date 11.10.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z.Albert Kuliçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,