Elida Hoxhaj

Emër Mbiemër
Elida Hoxhaj
Data e emërimit fillestar
1991-08-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2021 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlore(caktuar perkohsisht me Vendim te KLP-se Nr. 303, datë 23.09.2021 "Për caktim të përkohshëm".
- 1991 - 2021 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1987 - 1991 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 423 date 15.07.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elida Hoxhaj, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 423, datë 15.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elida Hoxhaj

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Fier.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Fier.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Fier.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Fier.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Fier.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,