Abaz Muça

Emër Mbiemër
Abaz Muça
Data e emërimit fillestar
2001-04-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2021 - aktualisht - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, (Sipas Vendim te KLP-se Nr. 261, datë 16.09.202).
• 2019 - 2021 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, ( përkohësisht).
• 2008 -2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
• 2001 - 2004 - Oficer i policise gjyqesore prane Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK-se Nr: 405 Ddate23.6.2021
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr: 405 Ddate23.6.2021
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 405, datë 23.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Abaz Muça
 3. Vendim nr.142 i KLP-së datë 18.06.2020 - Për caktimin e z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020
 4. Vendim nr.83 i KLP-së datë 18.03.2020 - Për caktimin e z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.03.2020 - 18.06.2020
 5. Vendim nr.63 i KLP-së datë 24.02.2020 - Për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Abaz Muca
 6. Vendim nr.285 i KLP-së datë 19.12.2019 - Për caktimin e Z.Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.12.2019-18.03.2020
 7. Vendim nr.168 i KLP-së datë 16.09.2019 - Për caktimin e Z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Mat, përkohësisht nga data 16.09.2019-16.12.2019
 8. Vendim nr.192 i KLP-së datë 17.09.2020 - Për caktimin e përkohshëm të z. Abaz Muça, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.
 9. Vendim i KLP-së Nr.274 Datë: 17.12.2020 - Për caktim të përkohshëm të Z. Abaz Muça si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.
 10. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "për dekriminalizimin" Abaz Muça, Prokuroria e Rrethit Mat
 11. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al Z.Abaz Muça, Autor BIRN.al
 12. Vendim i KLP-së Nr. 261 , datë 16.09.2021 Për caktimin e z. Abaz Muça, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së Shkallës së parë Mat
 13. Vendim i KLP-së Nr 229 Date 13.07.2021 Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit Abaz Muça, kandidat për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,