Denisa Asko

Emër Mbiemër
Denisa Asko
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
• 2015 - 2019 - e komanduar në Ministrinë e Drejtësisë, (Largim me dekret te Presidentit te R.Sh nr. 9104, date 15.05.2015 per arsye se do sherbeje ne strukturat juridiko-Profesionale te Ministrise se Drejtesise)
• 2010 - 2015 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• 2009 - 2010 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2010 - Diplomuar në shkollën e Magjistraturës.
2006 - Diplomuar Drejtësi në Universitetin e Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 427, datë 29.7.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Denisa Asko, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 427, datë 29.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Denisa Asko.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkodër.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,