Isa Jata

Emër Mbiemër
Isa Jata
Data e emërimit fillestar
1994-07-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Emeruar ne detyre ne vitin 1994 .
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 12.12. 2019 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 21.01.2019- 12.12. 2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit te Krimeve te Renda
• 1994 -24.10.2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 30.06.1988 - Diplomuar ne Universitetin e Tiranes , Fakulteti Gjeologji Miniera.
- 29.03.1994 - Kurs i pershpejtuar , Universiteti i Tiranes.
- Nuk eshte Diplomuar nga Shkolla e Magjistratures.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim Nr: 424 date 15.7.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Isa Jata, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Marre vleresimin shume mire nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane..
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,