Natasha Prifti (Shallapi)

Emër Mbiemër
Natasha Prifti (Shallapi)
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
Shkarkuar nga KPA me vendimin Nr. 24/2022 (JR), datë 04.07.2022, duke ndryshuar vendimin e KPK, për konfirmim në detyrë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2012 - aktualisht - Prokurore prane Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Lushnjë.
2009 - 2012 - Prokurore prane Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Gjirokaster.
2007 - 2009 - Prokurore prane Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Fier .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - 2008 - Shkolla e Magjistratures.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë nga ky institucion gjatë procesit të Vettingut.
- Shkarkuar nga KPA sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 04.07.2022.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 392 date 28.5.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Natasha Prifti (Shallapi), prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 392, datë 28.5.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Natasha Prifti (Shallapi)
- Vendim i KPA-së nr. 24/2022 (JR), datë 04.07.2022, përfshirë mendimin e pakicës, për subjektin e rivlerësimit znj. Natasha Prifti (Shallapi).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,