Alba Dhima

Emër Mbiemër
Alba Dhima
Data e emërimit fillestar
2020-02-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1.10.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
02.11.2020 - 1.10.2023 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2019 - Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem."
- Vendim nr.46 i KLP-së datë 11.02.2020 për "Emërimin si Prokuror Znj. Alba Dhima dhe caktimin e saj si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë."

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Alba Dhima
Dokumenta te tjera
  1. Vendim I KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  2. Vendim i KLP-së nr. 118, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  3. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
  4. Vendim i KLP-së nr. 189, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  5. Vendim i KLP-së nr. 199, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  6. Vendim i KLP-së nr. 247, datë 3.07.2023 "Për caktimin e zonjës Alba Dhima në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”.
  7. Vendim nr.46 i KLP-së datë 11.02.2020 për "Emërimin si Prokuror Znj. Alba Dhima dhe caktimin e saj si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë."
  8. Vendim nr.16 i KLP-së datë 20.01.2020 për "Miratimin e relacionit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe integritetit si dhe kushteve te tjera ligjore të kandidatit të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës znj. Alba Dhima."
  9. Opinion kundër i Z. Tartar Bazaj, Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë lidhur me qëndrimin e tij pjesërisht kundër vendimeve të KLP-së datë 20.01.2020 për Znj. Alba Dhima, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.
  10. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Alba Dhima datë 01.08.2019 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike."
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,