Ermira Manelli

Emër Mbiemër
Ermira Manelli
Data e emërimit fillestar
2020-11-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
02.11.2020 e aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2019 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
03.04.2014 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
29.07.2011 - Cikli 3 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.42 i KLP-së datë 11.02.2020 për "Emërimin si Prokuror Znj. Ermira Manelli dhe caktimin e saj si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër".

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Ermira Manelli
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr. 122, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 7 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  2. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
  3. Vendim i KLP-së nr. 195, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 1 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  4. Vendim i KLP-së nr. 197, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 1 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  5. Vendim i KLP-së nr. 201, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  6. Vendim nr.42 i KLP-së datë 11.02.2020 për "Emërimin si Prokuror Znj. Ermira Manelli dhe caktimin e saj si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
  7. Vendim nr.18 i KLP-së datë 20.01.2020 për "Miratimin e relacionit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe integritetit si dhe kushteve te tjera ligjore të kandidatit të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës znj. Ermira Manelli."
  8. Opinion kundër i Z. Tartar Bazaj, Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë lidhur me qëndrimin e tij pjesërisht kundër vendimeve të KLP-së datë 20.01.2020 për Znj. Ermira Manelli, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
  9. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Ermira Manelli datë 01.08.2019 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike."
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,