Albjona Papajani

Emër Mbiemër
Albjona Papajani
Data e emërimit fillestar
2019-07-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.07.2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018-Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem".
-Vendim i KLP-së nr.130, datë 12.07.2019 për "Emërimin si Prokuror dhe caktimin në detyrë të Znj. Albjona Papajani në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Albjona Papajani
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr. 30, datë 27.01.2021 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit".
  2. Vendim I KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  3. Vendim i KLP-së nr. 122, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 7 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  4. Vendim i KLP-së nr. 189, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  5. Vendim i KLP-së nr. 191, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 5 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  6. Vendim i KLP-së nr. 192, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 6 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  7. Vendim nr.130 i KLP-së datë 12.07.2019 për “Emërimin e znj. Albjona Papajani si prokurore dhe caktimin në detyrë të saj si prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.”
  8. Vendim nr.125 i KLP-së datë 12.07.2019 për “Miratimin e Raportit për Verifikimin e Pasurisë dhe Figurës të kandidatit magjistrat të diplomuar, Albjona Papajani.”
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,