Erida Visoçi

Emër Mbiemër
Erida Visoçi
Data e emërimit fillestar
2019-07-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.07.2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.12.20114 - Master Shkencor, Universiteti I Tiranës.
10.09.2012 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti I Tiranës.


Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.134 i KLP-së datë 12.07.2019 për "Emërimin e znj. Erida Visoçi si prokurore dhe caktimin në detyrë të saj si prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë".

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Erida Visoçi
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr. 3, datë 16.01.2023 "Për një ndryshim në vendimin e KLP-së nr. 317, datë 02.12.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe të Këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
  2. Vendim i KLP-së nr. 190, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 4 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  3. Vendim i KLP-së nr. 191, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 5 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  4. Vendim i KLP-së nr. 192, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 6 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  5. Vendim i KLP-së nr.332, datë 20.11.2023 "Për refuzimin e vlerësimit etik dhe profesional me kërkesë për vlerësim të përshpejtuar, për prokuroret Erida Visoç dhe Riselda Fishta".
  6. Vendim i KLP-së Nr.134 Datë 12.07.2019 për “Emërimin si Prokuror dhe caktimin në detyrë të Znj. Erida Visoçi.”
  7. Vendim nr.129 i KLP-së datë 12.07.2019 për "Miratimin e Raportit për Verifikimin e Pasurisë dhe Figurës të kandidatit magjistrat të diplomuar, Erida Visoçi."
  8. Vendim nr.182 i KLP-së datë 27.07.2020 për "Mospranimin e ankimit (kundërshtimit) të znj. Erida Visoçi në lidhje me Vendimin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë "Për krijimin e grupit hetimor" të datës 15.04.2020."
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,