Petrit Çano

Emër Mbiemër
Petrit Çano
Data e emërimit fillestar
1997-12-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror/Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.12.2000 - 2008- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë.
01.04.2008 - 2015- Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
15.01.2016- Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
19.09.1995- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
15.01.1985- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
- Kualifikuar nga KPA, i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 183 datë 19.07.2019 për subjektin e rivlerësimit: Z. Petrit Çano, prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
- Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 03.10.2019 kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano.
- Vendim i KPA-se Nr. 27/2021 (JR) datë 21.09.2021; subjekti i rivlerësimit Petrit Çano

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Krujë).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,