Moisi Duda

Emër Mbiemër
Moisi Duda
Data e emërimit fillestar
1994-07-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror i Prokurorisë së Apelit të Durrësit
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-2021 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Apelit të Durrësit
- 2019 - 2021 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
- 2000- 2019 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit të Durrësit
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
20.09.1990 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 295 datë 16.09.2020
- Subjekti i rivlerësimit: Z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Durrës).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Durrës).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Durrës).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,