Fatmira Luli

Emër Mbiemër
Fatmira Luli
Data e emërimit fillestar
2018-12-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• dhjetor 2018 - aktualisht - Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• 2006 - dhjetor 2018 - Avokate, Dhoma e Avokatisë Tiranë.
• shtator 1999 – shkurt 2006 - Zv/Drejtore e Shkollës së Magjistraturës.
• tetor 1998 e në vazhdim - Pedagoge e të Drejtës Familjare në Shkollën e Magjistraturës.
• shtator 1993-shtator 1999 - Specialiste, Drejtoria e Inspektimit, Ministria e Drejtësise.
• shtator 1989-shtator 1993 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Tiranë.
- prill 1986-shtator 1989 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Krujë.
- shtator 1985-mars 1986 - Këshilltare Juridike, në Zyren e Ndihmës Juridike Kruje.

--------------------------------------------------------------------------------
• Anëtare Zëvenduese e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.
• Anëtare e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
181 - 1985 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti Juridik, dega drejtësi, Universiteti i Tiranës, nota mesatare 9.2.

Punime Shkencore
- Autore e studimit dhe Eksperte ligjore në projektin “Për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore me objekt detyrimin ushqimor për fëmijët, organizuar nga Banka Botërore dhe Shërbimi Social Ndërkombëtar SSI, shtator-nëntor 2003.
- Bashkëautore e draft - ligjit “Për një shoqëri të barabartë gjinore”, mbështetur nga UNDP, shkurt 2003.
- Bashkëautore e botimit “Ligji për të gjithë”, inicuar nga SOROS-i dhe GTZ-ja, viti 2000.
- Autore e Udhëzuesit të “Ligjit të Familjes” inicuar nga GTZ-ja, viti 2000.

Kualifikime te veçanta
- Provime pasuniversitare, për të Drejtën Civile të Përgjithshme dhe Filozofi, 1990.
- Trajnim “Për hartimin e programit të luftës kundër korrupsinit dhe sekuestrimin e të ardhurave që burojne nga krimi”, organizuar nga Këshilli i Europës. Maj-Nëntor 2001 .
- Kurs Trajnimi, “Për gjyqtarë dhe prokurorë”, një mujor, organizuar nga UNICRI, ne Romë-Itali, shtatot-tetor 1998. - Kurs Trajnimi, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri“ organizuar nga Qendra Ndërkombëtare e Punës, ILO, në Tiranë, prill 1998. Diplomë e ILO-s.
- Kurs Trajnimi, “Për të drejtat e grave dhe femijëve“, organizuar nga ILO, në Torino-Itali, Gusht 1997.
- Trajnim i trajnereve “Gruaja në lidërship” organizuar nga PNUD-i, gjatë viti 2003.
- Vizita studimore, në institucione të drejtesisë në: Strazburg, Burdo e Paris në France, Bremen e Shtuttgard në Gjermani, Stokholm në Suedi, Kopenhagen në Danimarke, në vitet 1995 e 1999-2000.

- Anëtare e grupit të punës për hartimin e Kodit të Familjes, organizuar nga Komisioni i Çështjeve Kushtetuese dhe Ligjore të Kuvendit dhe UNICEF, prill-qeshor 2003.
- Eksperte dhe antare e grupit të punës të draft - ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komitetit Shqiptar të birësimit”, mbështetur nga UNCEF, 2005.
- Eksperte ligjore në Seminarin e organizuar nga Shërbimi Social Ndërkombëtar SSI, me temë: “Mbrojtja e fëmijëve në birësimin ndërkombëtar”, nëntor 2002.
- Referuese në Seminarin e organizuar nga SSI-ja, tema: “Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”, nëntor 2002.
- Autore e Studimit “Situata shqiptare e të miturve që u mungon familja e origjinës dhe birësimi”, korrik 2002. - Trajnuese në seminare, “Për edukimin ligjor dhe për të drejtat e fëmijëve dhe grave”, të organizuara nga Shoqatat Joqeveritare dhe Grupimi MILENIUM.
- Anëtare e grupit të punës në aktivitetin rajonal “Pako projekt”, në kuadrin e programit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, viti 2001.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Fatmira Luli
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 "Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
  2. Vendim i Kuvendit nr. 11/2018 “Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  3. Vendimi Kuvendit nr. 18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  4. Vendim i KLGJ-së Nr. 4, datë 20.12.2018 "Mbi Deklarimin e Krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
  5. Vendim i KLGJ-së nr. 32, datë 14.02.2019 "Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish- Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari".
  6. Vendim i KLGJ-së nr. 59, datë 24.04.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin e Statusit Individual dhe Karrierën e Inspektorëve të Ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë".
  7. Vendim i KLGJ-së nr. 171, datë 28.05.2020 "Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari".
  8. Vendim i KLGJ-së nr. 318, datë 19.12.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,