Anisa Qilimi

Emër Mbiemër
Anisa Qilimi
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2007- Prokurore në stazh (kandiate për magjistrat), Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë
2008- Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë
2014- Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2004 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
2005 - 2008- Përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.282 datë 28.07.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Etleda Çiftja-Kryesuese, Xhensila Pine - Relatore, Pamela Qirko -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Anisa Qilimi, me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Krujë).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Krujë).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Krujë).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2016-31.12.2016Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,