Alban Toro

Emër Mbiemër
Alban Toro
Data e emërimit fillestar
2018-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• dhjetor 2018 – aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• dhjetor 2011 – dhjetor 2018 – Avokat.
• mars 2008 - dhjetor 2011 - Drejtor i Departamentit Ligjor pranë Kompanisë Siguruese Atlantik .
• janar 2007 - mars 2008 - Avokat.
• dhjetor 2002 - janar 2007 - Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.
• gusht 1995 – janar 2003 – Jurist në Departamentin Ligjor në Bankën Kombëtare Tregtare e Shqipërisë.
• shkurt 1999 – gusht 2003 – Pedagog part-time në Departamentin e të Drejtës Publike pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 20.04.1999 - Shkolla e Avokatisë.
• 1991 – 1995 – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.
• 1993 – 1994 – Fakulteti i Drejtësisë, Trento , Itali.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Alban Toro
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i Kuvendit nr. 18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 13, datë 18.01.2019 "Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
  3. Vendim i KLGJ-së nr. 32, datë 14.02.2019 "Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtar".
  4. Vendim i KLGJ-së Nr. 171, datë 28.05.2020 "Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari".
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 317, datë 19.12.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e një plani Veprimesh Lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe Rritjen e Efikasitetit në Gjykatën e Lartë".
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 260, datë 13.11.2019 - Për Fillimin e Procedurës së Përzgjedhjes për Emërim në Gjykatën e Lartë të Kandidatëve, nga Radhët e Juristëve të Spikatur, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.108, Datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,