Gjon Fusha

Emër Mbiemër
Gjon Fusha
Data e emërimit fillestar
2003-05-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, përkohësisht nga data 16.10.2020 - 15.01.2021. Vendim nr.221 i KLP-së datë 15.10.2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.04.2020 - 15.07.2020- Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
15.07.2019-15.10.2019-Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
03.06.2015- Prokuror, Prokuroria e Apelit Gjirokastër.
30.04.2003- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.10.1998 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 258 datë 12.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo)-Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Pamela Qirko -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Thoma Jano, Z. Gjon Fusha, me detyrë prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Gjirokastër).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,