Thoma Jano

Emër Mbiemër
Thoma Jano
Data e emërimit fillestar
1993-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Prokuror i Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
dhjetor 2019 - aktualisht - Zv. Prokuror i Përgjithshëm.
28.12.2004 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
2002 - 2004 - Zv. Ministër i Rendit Publik.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.01.2012 - Master Profesional, Universiteti "Justiniani I".
30.06.1987 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
29.06.1978 - Cikli 4 vjeçar, Shkolla e Lartë e Ministrisë së Brendshme.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 238, datë 17.02.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Brunilda Bekteshi-Kryesuese, Olsi Komici - Relator, Lulzim Hamitaj -Anëtar) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Thoma Jano, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 238, datë 17.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Thoma Jano.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2014-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Përgjithshme).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,