Kleanth Zeka

Emër Mbiemër
Kleanth Zeka
Data e emërimit fillestar
1997-12-26
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•26.12.1997 - Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
• 19.06.2014 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.06.1992- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Trajnime, Certifikata të ndryshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 212 datë 22.11.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Kleanth Zeka, prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë.
• Njoftim i IKP-së datë 06.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 212, datë 22.11.2019, të KPK-së
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 31.12.2012- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Vlorë.
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Vlorë.
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Vlorë.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,