Genti Xholi

Emër Mbiemër
Genti Xholi
Data e emërimit fillestar
2000-09-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 21.09.2000 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 026.08.2010 - 2020- Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.09.1996- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Trajnime, Certifikata të ndryshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 219 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Genti Xholi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Tiranë
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Tiranë
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Tiranë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,