Besim Hajdarmataj

Emër Mbiemër
Besim Hajdarmataj
Data e emërimit fillestar
2001-03-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (Shkarkuar me Vendim te KPA-se nr.26 date 04.08.2021).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.03.2001- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tropojë
2007 - 2013- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin
2013 - 2015- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës
2015- Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
shtator 2018- 2019- Prokuror i komanduar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
28.07.1997- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 200 datë 16.10.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Besim Hajdarmataj, prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
• Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 20.12.2019 - Kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besim Hajdarmataj
• Vendim i KPA-se Nr. 26/2021 (JR) datë 04.08.2021 - subjekti i rivlerësimit Besim Hajdarmataj .

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2013 - 2014 - Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,