Bujar Sheshi

Emër Mbiemër
Bujar Sheshi
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1979 – 1984 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Fier.
• 1984 – 1988 - Hetues në Hetuesinë e Përgjithshme
• 1988-1991 – Shef Sektori në Hetuesinë e Tiranës
• 1992 – 1993 – Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
• 1994 – 1997 – Avokat
• 1998 – 2001 – Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 1998 – 2001 – Prokuror Pranë Gjykatës së Lartë
• 2002 – 2003 – Këshilltar Juridik i Prokurorit te Përgjithshëm
• 2003 – 2015 - Prokuror Pranë Prokurorisë se Përgjithshme
• 2015 – 2018 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
• 2018 – e në vazhdim Ekspert trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës.
• 19.12.2018 e në vazhdim - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1979 - Fakulteti i Drejtësisë, Shkolla e Lartë e MPB, Tiranë.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

• 21 maj 2015 – Trajnim me Temë “ Trajtim i Avancuar Për Çështje Të Etikës së Prokurorit. OPDAT, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shkolla e Magjistraturës.
• 4 mars 2019 – Trajtim me Teme “ Teknika Legjislative”, Shkolla e Magjistraturës dhe EURALIUS.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK Nr: 71 Datë 24.10.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Bujar Sheshi, prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë. (Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 11.12.2018.)
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,