Ligje

LIGJ Nr. 115/2016 (i përditësuar)

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË
( shfuqizuar nene me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 78, datë 12.12.2017, ndryshuar me ligjin nr. 47/2019, datë 18.7.2019)

LIGJ Nr. 115/2016 date 03/11/2016

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 231
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 01/12/2016

LIGJ nr. 98/2016 datë 6.10.2016

PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marrë në :
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 209, Datë. 07/11/2016.

LIGJ nr. 95/2016 datë 6.10.2016

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Marrë në :
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 194, Datë. 20/10/2016.

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1(ndryshuar me ligjin nr. 99/2016, datë 6.10.2016)

LIGJ nr. 76/2016 datë 22.7.2016

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998, “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 138
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 27/07/2016.