Akte Normative

Akt Normativ Nr. 2, datë 7.6.2023

“Për disa shtesa në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”

Vendim Nr.22 datë 27.07.2022

PËR SEKUESTRIMIN E AKSIONEVE, KUOTAVE DHE ASETEVE TË SHOQËRIVE:

  • Shoqeria "ALESIO-2014" shpk me NIPT L41713003
  • Shoqeria "DEIZI" shpk me NIPT L82212004G
  • Shoqeria "POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER" shpk me NIPT L81811014B
  • Shoqeria "FORALB ALABASTER" shpk me NIPT J62903844I
  • Shoqeria "XYZ 08" shpk me NIPT J62903844
  • Shoqeria "GARDEN RESIDENCE TURDIU" shpk me NIPT L91425024V

AKT NORMATIV Nr.26, datë 22.6.2021

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.137/2020, “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr. 34, datë 16.12.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr. 28, datë 2.7.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr.15, datë 15.4.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR